Aurinkokiven vanhemmat ry:n säännöt:


1 § Yhdistyksen nimi on Aurinkokiven vanhemmat ry ja se toimii Aurinkokiven koulun ja päiväkodin yhteydessä. Kotipaikkana on Vantaa.


2§ Yhdistyksen tarkoituksena on


·         edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa.

·         tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään.

·         tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

·         toimia oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä.


3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys


·         perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan

·         tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi

·         pitää yhteyttä yllä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa

·         käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita

·         harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille

·         tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa

·         järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia


4 § Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.


5 § Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Vanhempainliitto ry:een


Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1. pykälässä mainitun koulun ja päiväkodin lasten vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö. Yhdistyksen jäseniksi voidaan myös ottaa muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen kokous voi nimetä kunniajäseniä. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen. Jäsen voidaan erottaa, kun jäsenen lapsi siirtyy pois yhdistyksen piiristä olevasta koulusta.


8§ Toimintaansa yhdistys voi rahoittaa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.Yhdistyksen varsinaisilta ja kannatusjäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.


10§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään syyskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:


1.    Todetaan kokouksen laillisuus.

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3.    Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.

4.    Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.

5.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

6.    Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

7.    Valitaan yksi toiminnan- tai tilintarkastaja ja yksi varahenkilö tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.

8.    Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.

9.    Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


11 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi, kokous niin päättää tai vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.


12 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään koulun hallinnoiman Wilma-viestintäjärjestelmän kautta ja sähköpostilla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Yhdistyksen facebook-sivuilla tiedotetaan myös kokouksista. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun.


13§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Vuosikokous tekee lopulliset henkilövalinnat.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.


Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.


Hallituksen tulee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokoontua vähintään kahdesti lukukaudessa.


14 § Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.Muut hallintoa koskevat määräykset


15 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.


16 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8.-31.7. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee antaa toiminnan- tai tilintarkastajille tarkastettavaksi elokuun loppuun mennessä kuitenkin viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Heidän tulee hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.Sääntöjen muuttaminen


17§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.Yhdistyksen purkaminen


18§ Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Aurinkokiven koulun ja päiväkodin tai niiden toimintaa jatkavien koulun ja päiväkodin lasten hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.


19 § Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.Säännöt hyväksytty 04.10.2016